Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Inter Primeur BV te Ulft (gemeente Oude IJsselstreek)

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1 De navolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle overeenkomsten met Inter Primeur, zowel terzake als het verrichten van werkzaamheden.

1.2 Algemene voorwaarden van een contractspartij, dan wel derden zijn nimmer op aanbiedingen van of overeenkomsten met Inter Primeur van toepassing, tenzij anderszins schriftelijk is overeengekomen.

1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, indien zulke schriftelijke tussen de contractspartijen is overeengekomen.

1.4 De eventuele nietigheid van een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, laat de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2. Aanbod

2.1 Elk aanbod en/of prijsopgave is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk door Inter Primeur is vermeld. De van het aanbod deel uitmakende specificaties waaronder tekeningen, vermeldingen

van maten, technische opmerkingen, kleur, soort en hoeveelheid behoren te worden beschouwd als bij benadering aangegeven en binden Inter Primeur niet.

2.2 Alle offertes en aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanbieding respectievelijk offerte, aan Inter Primeur verstrekte gegevens, tekeningen en de daaraan ontleende maten, tenzij anderszins is vermeld.

2.3 Inter Primeur is gerechtigd, de kosten die gemoeid zijn met de aanbod bij de contractspartij in rekening te brengen, mits Inter Primeur de contractspartij voorafgaand aan het aanbod op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst tot levering van zaken alsmede tot het verrichten van werkzaamheden, komt tot stand door aanvaarding door de contractspartij van een schriftelijk aanbod van Inter Primeur, danwel op

een nader door Inter Primeur vast te stellen wijze.

3.2 De overeenkomst tot levering van zaken alsmede tot het verrichten van werkzaamheden komt eveneens tot stand door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging door Inter Primeur van een order, in

het geval door Inter Primeur geen offerte is uitgebracht. De orderbevestiging zal in dat geval de enige en juiste weergave van hetgeen is overeengekomen bevatten, tenzij de wederpartij binnen 8 dagen na

de datum van de orderbevestiging de juistheid van de orderbevestiging heeft betwist.

3.3 Inter Primeur is niet eerder gehouden met de levering van zaken of het verrichten van werkzaamheden te starten dan nadat alle hiervoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij eventueel

overeengekomen voorschotten heeft ontvangen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 De in de offerte of overeenkomst vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transport, verzekering en emballage.

4.2 Kostenverhogende omstandigheden en meerwerk kunnen zonder meer bij de contractspartij in rekening worden gebracht, mits deze binnen 7 dagen na het ontstaan hiervan aan de contractspartij zijn gemeld.

Artikel 5. Betaling

5.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 15 dagen na facturering van de zaken of werkzaamheden.

5.2 Indien een voorschot of vooruitbetaling is overeengekomen, dient betaling te hebben plaatsgevonden voordat tot levering van zaken of uitvoering van werkzaamheden wordt overgegaan.

5.3 De contractspartij is nimmer gerechtigd, gestelde of reële vorderingen op Inter Primeur op welke wij dan ook te compenseren of te verrekenen met vorderingen van Inter Primeur op de contractspartij.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn door de contractspartij is zij, zonder dat ingebrekestelling is vereist een rente verschuldigd van 12% per jaar. Elk gedeelte van een maand zal gelden als een

gehele maand.

5.5 Nadat de contractspartij in verzuim is geraakt, is Inter Primeur bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan, waarbij alle daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening

van de contractspartij komen. Deze kosten worden op voorhand gesteld op een percentage van 15% van het te vorderen bedrag.

Artikel 6. Levering/Uitvoering/Transport

6.1 Door Inter Primeur vermelde levertijden en/of termijnen gelden slechts bij benadering. Indien een aangegeven levertijd of –termijn wordt overschreden, is de contractspartij verplicht Inter Primeur een

redelijke termijn te gunnen voor de levering of voor het aanvangen van werkzaamheden.

6.2 In geval van overmacht wordt de verplichting van Inter Primeur tot levering of tot uitvoering opgeschort, totdat de oorzaak van de overmacht zal zijn opgeheven. Als overmacht wordt onder meer

beschouwd: werkstaking, surcéance van betaling, faillissement of liquidatie van de contractspartij, brand, liquidatie, faillissement of surcéance van betaling van een leverancier of hulppersoon, waardoor

Inter Primeur niet tijdig aan haar verplichtingenkan voldoen of andere overmacht veroorzakende factoren.

6.3 Levering en transport van zaken geschiedt voor rekening van de contractspartij af Ulft. Vanaf het sluiten van de overeenkomst is het risico van de gekochte zaken voor de contractspartij.

6.4 Indien Inter Primeur het transport voor zaken op zich heeft genomen, zal het transport van zaken terstond en voor rekening van afnemer plaatsvinden. Wachttijden en langere tijden dan normale, lostijden

worden steeds door Inter Primeur aan de contractpartij in rekening gebracht. Terstond na het lossen van de zaken, is de contractpartij verplicht op het leveringsadres c.q. de afleveringsbon voor ontvangst

te tekenen.

Artikel 7. Reclames

7.1 Reclames dienen steeds schriftelijk plaats te vinden en wel binnen 8 dagen na ontvangst van de door Inter Primeur geleverde zaken, danwel binnen 8 dagen na voltooiing van de uitgevoerde

werkzaamheden, zulks op straffe van verval van het recht om zich op enig gebrek of onjuistheid van het geleverde of het uitgevoerde te beroepen, behoudens voor zover een schriftelijk garantie is

bedoeld in artikel 9 is verleend.

7.2 Wordt de reclame door Inter Primeur gegrond bevonden, dan gaat de verplichting voor Inter Primeur die daarvan het gevolg is, nimmer verder dan het franco toezenden van een vervangende zaak c.q. het

kosteloos te herstel van een geconstateerde tekortkoming.

7.3 Reclame of een beroep op de garantie geeft de contractpartij niet het recht betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De eigendom van geleverde zaken wordt door Inter Primeur uitdrukkelijk voorbehouden tot het tijdstip waarop volledige betaling heeft plaatsgevonden. Hieronder begrepen de vergoeding van

schade, kosten interessen alsmede betaling van facturen voor eerdere leveringen of verrichte diensten.

8.2 De contractspartij kan nimmer over geleverde zaken als eigenaar beschikken, zolang zij niet volledig aan haar verplichtingen tegenover Inter Primeur heeft voldaan.

8.3 De contractspartij is verplicht om aan haar geleverde zaken op eerste verzoek aan Inter Primeur ter beschikking te stellen en verleent Inter Primeur nu reeds vooralsdan onherroepelijke machtiging om zelf

of middels een door haar aan te wijzen derde, de plaats waar de zaken zich bevinden te betreden, teneinde de zaken mee te nemen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Inter Primeur staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken bij normaal gebruik dan wel voor de deugdelijkheid van de verrichte werkzaamheden. Ten aanzien van verrichte werkzaamheden wordt

garantie slechts verleend met betrekking tot een eventueel gemaakte constructie.

9.2 Elke aanspraak op garantie vervalt, indien geleverde zaken door of vanwege de contractspartij onoordeelkundig zijn behandeld of aangewend met name indien in strijd is gehandeld met of door vanwege

Inter Primeur verstrekte technische specificaties of aanwijzingen of indien door of vanwege de contractspartij bewerkingen of veranderingen zijn aangebracht in de geleverde zaken.

9.3 De garantietermijn bedraagt 3 maanden na (op)levering of beëindiging van de werkzaamheden.

9.4 Indien de contractspartij gedurende de garantietermijn reparaties of veranderingen zonder voorafgaande toestemming van Inter Primeur verricht of laat verrichten, of niet aan haar betalingsverplichtingen

voldoet, vervalt de garantie.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Inter Primeur is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de contractpartij indien deze het rechtstreeks gevolg is van schuld of opzet zijdens Inter Primeur, met dien verstande dat voor vergoeding

alleen in aanmerking komt die schade waarvoor Inter Primeur is verzekerd en voor zover die schade door de verzekeraar van Inter Primeur wordt uitgekeerd.

10.2 Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat is Inter Primeur ten hoogste gehouden schade te vergoeden tot het bedrag waarvoor de zaak is geleverd of werkzaamheden zijn verricht waarmee de schade

verband houdt.

10.3 De omvang van de schadevergoeding is voorts op de volgende wijze beperkt:

- niet voor vergoeding komt in aanmerking: bedrijfsschade, bedrijfsstoring, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan. De contractspartij dient zich desgewenst tegen

deze vormen van schade te verzekeren.

- Inter Primeur is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat ten gevolge van ander gebruik dan waarvoor de zaken zijn bestemd of waarvoor de zaken bij Inter Primeur zijn gekocht.

- Eventueel te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de contractspartij bedongen prijs gering is in verhouding met de omvang van de door de contractspartij geleden schade.

10.4 De contractspartij vrijwaart Inter Primeur voor enige aanspraak van derden op vergoeding van enigerlei schade, die het gevolg is of samenhangt met de levering van zaken of het verrichten van

werkzaamheden door Inter Primeur.

10.5 Inter Primeur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet door Inter Primeur ingeschakelde derden.

Artikel 11. Hulppersonen

11.1 Inter Primeur heeft ten alle tijden het recht om de aan haar opgedragen werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en om bij Inter Primeur gekochte zaken door derden te laten leveren.

Artikel 12. Zekerheidsstelling

12.1 Inter Primeur is steeds gerechtigd om alvorens te leveren of met opgedragen werkzaamheden te starten, zekerheidsstelling –bijvoorbeeld middels een bankgarantie- te verlangen.

12.2 Voor zover de contractspartij weigert de door Inter Primeur verlangde zekerheid te verschaffen is Inter Primeur gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht

nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Rechten van intellectuele eigendom

13.1 Inter Primeur behoudt het auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten en de eigendom van de door haar bij de aanbieding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en

modellen. Deze dienen binnen 8 dagen na een verzoek van de zijde van Inter Primeur aan Inter Primeur te worden teruggegeven op kosten van de contractspartij.

13.2 Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke mogen nimmer worden gekopieerd of vermenigvuldigd, noch aan derden ter beschikking worden gesteld.

13.3 Inter Primeur is nimmer aansprakelijk voor aanspraken en/of vorderingen van derden wegens schending van hun auteurs-, octrooi-, licentie-, merken-, modellen- en andere rechten hoe ook genaamd in

verband met de door Inter Primeur geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De contractspartij zal Inter Primeur vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden welke hierop betrekking hebben.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1 Op al de overeenkomsten met Inter Primeur en de hieruit voortvloeiende geschillen, is bij uitsluiting van het recht van andere staten, Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen de contractspartijen en Inter Primeur zullen te allen tijde worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Zutphen, voor zover wettelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten. 

Algemene Voorwaarden downloaden en uitprinten